Faktabaserat beslutsfattande

Beslut som rör elevernas skolgång tas vareviga dag. En del av besluten rör en enskild elev eller en viss klass, medan andra beslut tas på skol- eller kommunnivå. Vi vill att alla dessa beslut i fortsättningen ska bygga på information som samlas in om vardagen i skolorna. Beslutsfattande som utgår ifrån fakta är till fördel för eleverna och deras familjer, liksom också för skolan och kommunen.

Vi kommer att ge skolorna möjlighet att använda verktyg för uppföljning av elevernas välmående och inlärning läsårsvis. Uppföljningen möjliggör faktabaserat beslutsfattande i kommunernas undervisnings- och utbildningsväsende.

Uppföljning av elevernas välmående

Oppilaiden hyvinvoinnin seuranta

Vi kommer att ge alla kommuner i projektområdet möjlighet att läsårsvis följa med alla förskole- och grundskoleelevers välmående.

Vi undersöker välmåendet genom fem olika delområden: mänskliga relationer, inlärning, trygghet, hälsa och delaktighet. Dessa delområden står i ständig samverkan och ger en övergripande bild av välmåendet. Som referensram används rapporten Förutsättningar för uppväxt, lärande och delaktighet för alla (som sammanställts av Statsrådet och som utgör grunden till den nationella . Uppföljningen av välmående sker i tätt samarbete med pedagogiska fakulteten vid Åbo universitet.

 

 

Läsårsvis uppföljning av välmåendet hjälper lärarna att observera elevernas individuella behov och att differentiera undervisningen. På skolnivå möjliggör information om välmående en bättre inriktning av elevvårdens stödåtgärder. Informationen tjänar också som grund för inriktningen av det tvärprofessionella samarbetet i skolan.

Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy.pdf

Dataskyddspolicy för uppföljning av elevernas välmående

Oppimisen seuranta

Uppföljning av inlärningen

Inlärningen kommer att följas upp med hjälp av nationellt standardiserade FUNA-utvärderingar (Functional Numeracy Assessment). FUNA-utvärdering passar för utvärdering på både individ- och gruppnivå. Utvärderingsresultaten kan speglas mot referensvärden. Det är alltså möjligt att jämföra elevens prestationer med jämnårigas prestationer. Resultaten från utvärderingen kan användas vid planering och utveckling av undervisningen.

 

Under våren 2021 finns möjlighet att genomföra FUNA-utvärderingar av räkne- och skrivfärdigheter hos barn i tredje till nionde klass. Utvärderingen sker i inlärningsmiljön ViLLE som också kommer att förses med konkreta stödverktyg som kan användas vid svårigheter som rör matematik och läsinlärning. Resultaten från FUNA-utvärderingar behandlas automatiskt och läraren får tydlig grafisk feedback om testet. Alla utvärderingar och stödmaterial finns på finska och svenska.

 

När det gäller utvärdering av inlärningen har vi ett nära samarbete med FUNA-arbetsgruppen, det inlärningstekniska centret vid Åbo universitet samt Konsti-projektet.

 

Har du frågor om FUNA-utvärderingar? Arbetsgruppen svarar gärna på frågor i sin Facebook-grupp som du hittar under namnet FUNA-assessment.