KouluKunnossa_LOGO_tiukka_email-13

Vad gör vi?

Den bärande tanken i projektet SkolSkick är att vi behöver vetenskaplig information för att kunna vidta rätt åtgärder och därigenom främja elevernas välmående och inlärning. Sådan information ger olika aktörer möjlighet att bedöma i vilken mån de tjänster, det stöd och de olika åtgärder vi erbjuder faktiskt påverkar elevernas vardag. Vi vill bygga upp en modell där information och vardag ständigt växelverkar och därigenom ger en möjlighet att kontinuerligt förbättra tjänsterna.

KouluKunnossa_LOGO_tiukka_email-13

Projektets delområden och trappstegsmodellen

Vi vill öka elevernas välmående och inlärningsmöjligheter genom att ta fram faktabaserade verksamhetsmodeller för förebyggande arbete, tidigt ingripande och intensifierade stödtjänster. Vi utvecklar verksamheten med hjälp av den erfarenhet och forskningsinformation som redan finns inom området, samt givetvis de uppgifter som vi tar emot om elevernas välmående och kunskap.

KK_PORTAAT-20

Vi vet att skolfrånvaro i regel börjar ackumuleras enligt ett visst mönster. Skolfrånvaro är ett mycket konkret uttryck för försämrat välmående och/eller försvagad inlärning. Inom projektet finns tre underarbetsgrupper som fördjupar sig i olika faser av denna process, i syfte att utveckla arbetet för att trygga varje elevs skolgång.

Arbetsgruppen för förebyggande arbete funderar på hur vi kan stödja barnens emotionella, kognitiva och funktionella koppling till skolan. Arbetsgruppen för tidigt ingripande utformar enhetliga metoder för skolorna och för samarbete med hemmen för att bokföra, följa upp och reagera på skolfrånvaro. Arbetsgruppen för intensifierade stödtjänster har som mål att utveckla det tvärprofessionella samarbetet när det gäller att bedöma de bakomliggande orsakerna till skolfrånvaro och tillhandahålla stöd.

Förebyggande arbete

Arbetsgruppen för förebyggande arbete funderar på hur vi kan stödja barnens emotionella, kognitiva och funktionella koppling till skolan.

Tidigt ingripande

Arbetsgruppen för tidigt ingripande utformar enhetliga metoder för skolorna och för samarbete med hemmen för att bokföra, följa upp och reagera på skolfrånvaro.

Intensifierade stödtjänster

Arbetsgruppen för intensifierade stödtjänster har som mål att utveckla det tvärprofessionella samarbetet när det gäller att bedöma de bakomliggande orsakerna till skolfrånvaro och tillhandahålla stöd.

Material

Esite.pdf

Broschyr för projektet
SkolSkick

Esitys.pdf

Presentationsdior för projektet
SkolSkick

Logot.zip

Logotyper för projektet
SkolSkick

Broschyr för projektet
SkolSkick

Presentationsdior för projektet
SkolSkick

Logotyper för projektet
SkolSkick