KouluKunnossa_LOGO_tiukka_email-13
Back2School – en metod för att motarbeta skolfrånvaro

Bakgrund

Skolfrånvaro är ett komplicerat fenomen med många olika bakomliggande orsaker. I Finland finns knappt några metoder för motarbetande av skolfrånvaro i bruk, trots att problemen med skolfrånvaro är vida kända.

 

Back2School är en interventionsmetod för minskning av skolfrånvaro som utarbetats vid Århus universitet i Danmark och som nu införs i Finland för första gången i form av ett pilotprojekt. Back2School-metoden har gett lovande resultat i Danmark. De elever som deltagit i Back2School-interventionen har under och efter denna förbundit sig bättre till sin egen skolgång än tidigare.

Back2School-metoden

Back2School-metoden baserar sig på kognitiv beteendeterapi. Metoden kan användas av professionella personer som fått skolning i hur metoden fungerar. Back2School utgår från en handbok och är en mycket strukturerad metod, men dess innehåll och omfattning anpassas individuellt enligt de bakomliggande orsakerna till skolfrånvaron i det enskilda fallet. Metoden omfattar följande:

Frågor för en
inledande kartläggning,
en strukturerad förhandsintervju och
en intervju om psykiska symptom

11
möten med barnet
och vårdnadshavarna (barnet deltar inte i alla möten)

3
möten med skolan

Ett uppföljningsmöte
med familjen och ett skolmöte 3 månader
efter avslutad
intervention

Hemuppgifter
mellan mötena

Metodens första steg är en mycket omfattande kartläggning där man reder ut de bakomliggande orsakerna till skolfrånvaron. Interventionen inleds på samma sätt för alla, men därefter beslutar man om huruvida man ska lägga fokus på behandling av ångest-, depressions- eller beteenderelaterade symptom. Tillsammans med barnet och föräldrarna ställer man upp SMART-mål för barnet. Ett av dessa SMART-mål ska vara att öka barnets skolgång. Interventionen genomförs i nära samarbete med skolan och med eventuella andra aktörer.

Pilotering i projektområdet

Back2School-metoden införs som pilotprojekt på svenska och finska i vårt projektområde under perioden 2021–2023. Pilotprojektet för Back2School utgör en del av den pilotverksamhet för engagerande arbete i skolgemenskapen som stöds av undervisnings- och kulturministeriet.
Effekterna av metoden undersöks av forskare vid Åbo Akademi.

Material

Broschyr kommer

Back2School esite

Broschyr kommer

KouluKunnossa oppimisen ja hyvinvoinnin seuranta

Samarbete

back2school_logo
aboakademi-logo_black
koulukunnossa-pieni
koulukunnossa-pieni
back2school_logo
aboakademi-logo_black
cebu
opetus-ja-kulttuuriministerio